Deklaracja dostępności Oficjalny serwis Muzeum Ziemi Rawickiej

Muzeum Ziemi Rawickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny serwis Muzeum Ziemi Rawickiej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Ratusz w Rawiczu, Rynek 1, 63-900 Rawicz
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony zachodniej rynku bez barier architektonicznych. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa www.muzeum.rawicz.pl posiada następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt e- mail: mzr@rawicz.eu lub kontakt telefoniczny: 65 545 3575.

Inne informacje i oświadczenia

nie dotyczy