Pierwsza wizyta w muzeum
Zajęcia są adresowane do najmłodszych dzieci, które pierwszy raz zwiedzają muzeum. Spotkanie z muzealnym animatorem odbywa się w przestrzeni stałej ekspozycji. Dzieci poznają najciekawsze eksponaty, dowiadują się, na czym polega rola muzeum i praca muzealników i jak należy się zachowywać podczas zwiedzania. Przewodnik wyjaśnia im podstawowe pojęcia, takie jak: wystawa, wernisaż, eksponat, portret, galeria. Zajęcia dla uczniów potrafiących już pisać i czytać mogą być połączone z rozwiązywaniem questu „W poszukiwaniu skarbu muzealnika”. Zadanie warsztatowe dla przedszkolaków polega na narysowaniu ulubionego eksponatu.
Uczestnicy: przedszkola, klasy I-III szkół podstawowych
Czas trwania: 30-45 minut.
Mały archeolog
Podczas zajęć dzieci poznają tajniki zawodu archeologa. Dowiadują się, na czym polega prowadzenie wykopalisk, jakich narzędzi używają badacze przeszłości i gdzie najczęściej prowadzone są tego typu badania. W ramach lekcji animator prezentuje oryginalne znaleziska archeologiczne z okolic Rawicza. Zajęcia mają charakter warsztatowy: uczestnicy wcielają się w role archeologów – prowadzą małe „wykopaliska”, a odnalezione przedmioty opisują, mierzą, wykonują ich rysunki, odczytują egipskie hieroglify i rozwiązują zagadki historyczne.
Uczestnicy: klasy I-VI szkół podstawowych
Czas trwania: 45 minut.

lekcja muzealna

Spotkanie z rawickim niedźwiadkiem
Tematem przewodnim zajęć jest rawicka legenda o pannie na niedźwiedziu. Spotkanie z muzealnym przewodnikiem może mieć formę krótkiego spaceru po rynku (zob. spacery tematyczne) lub zajęć warsztatowych połączonych ze zwiedzaniem Sali Portretowej MZR i wspólnym opowiadaniem legendy herbowej. Zadanie dzieci polega na odszukaniu wizerunków niedźwiadka w przestrzeni (budynki, wieża ratusza, fontanna, obrazy w muzealnej galerii), następnie na wykonaniu prac plastycznych z tym motywem. Spacer około godz. 12.00 umożliwi obejrzenie mechanizmu zegarowego z „panną na niedźwiedziu” na wieży ratusza.
Uczestnicy: przedszkola, klasy I-III szkół podstawowych
Czas trwania: 45-60 minut.
W warsztacie rzemieślnika
Tematyka zajęć jest związana z dawnymi zawodami rzemieślniczymi i historią Rawicza jako miasta rękodzielników. Poprzez prezentację eksponatów muzealnych z wyposażenia warsztatów rzemieślniczych dzieci poznają tajniki pracy tkacza, kowala, stolarza, szewca. Wariantem lekcji są zajęcia poświęcone w całości jednemu, wybranemu przez opiekuna grupy, zawodowi. Uczestnicy zwiedzają z muzealnym przewodnikiem ekspozycję stałą – Salę dawnych rzemiosł. Opcjonalnie istnieje możliwość organizacji warsztatów manualnych (lepienie naczyń z masy plastycznej, praca z krosnem) lub zabawy interaktywnej z wykorzystaniem wielkoformatowej gry planszowej „Zdobywcy pieczęci sukiennika”.
Uczestnicy: przedszkola, klasy I-VI szkół podstawowych
Czas trwania: 45-60 minut.
Spotkanie z młynarczykiem
Jedną z najważniejszych dziedzin dawnego rzemiosła na ziemi rawickiej było młynarstwo. Wiatraki i praca młynarzy to główny temat lekcji. W trakcie spotkania, oglądając prezentację multimedialną, dzieci dowiadują się, jak funkcjonował wiatrak, z czego był zbudowany, gdzie najczęściej stawiany i co w nim produkowano. Same wcielają się w role młynarczyków, wykonując wspólnie „zbożowy eksperyment”. Opcjonalnie istnieje możliwość organizacji warsztatów plastycznych.
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: przedszkola, klasy I-III szkół podstawowych
Czas trwania: 45 minut.
Zabawki i zabawy naszych przodków
Tematem zajęć są dawne zabawy. Animator prezentuje eksponaty muzealne – oryginalne zabawki, jakimi bawiły się dzieci na przełomie XIX i XX wieku. Opowiada uczestnikom, jak nasi mali przodkowie spędzali czas. Lekcja ma formę interaktywnych zabaw. W animacji wykorzystywane są muzealne gry edukacyjne: regionalne puzzle, gra „kółko / krzyżyk”, wielkoformatowa gra planszowa „Zdobywcy pieczęci sukiennika”. Opcjonalnie zajęcia mogą odbywać się w plenerze przed ratuszem.
Uczestnicy: przedszkola, klasy I-III szkół podstawowych
Czas trwania: 45 minut.
Przedmioty (nie)zwykłe
Podczas zajęć uczniowie poznają muzealne zbiory z dziedziny etnografii, sztuki, rzemiosła, historii, muzyki. Animator prezentuje eksponaty z różnych epok historycznych, od średniowiecza do współczesności. Są to przede wszystkim przedmioty o nieoczywistym dla uczestników, zapomnianym lub całkiem nieznanym przeznaczeniu. Lekcja ma charakter interaktywny – dzieci są aktywnymi uczestnikami dyskusji o eksponatach i gry w skojarzenia.
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: klasy I-V szkół podstawowych
Czas trwania: 45 minut.
Rawicz w kadrze naszych przodków
Uczniowie uczestniczący w lekcji poznają historię Rawicza i najważniejszych miejskich zabytków, oglądając cyfrowe reprodukcje archiwalnych widoków miasta (pocztówki, fotografie, ryciny z panoramami, grafiki, malarstwo). Edukator prowadzi z uczniami dyskusję na temat zmian w krajobrazie miejskim w kolejnych epokach historycznych.
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: klasy IV-VIII szkół podstawowych
Czas trwania: 45 minut.
Hazy i Hazacy – historia i tradycje
Celem lekcji jest zdobycie przez uczniów wiedzy na temat położenia geograficznego, historii, kultury, obrzędów, zabytków mikroregionu Hazów. Zajęcia są podzielone na części: zwiedzanie stałej ekspozycji muzealnej w Sali Etnograficznej oraz prezentację multimedialną. Wybrane motywy tematyczne to: wzory haftu hazackiego, stroje odświętne, kapliczki pasyjne, kapele dudziarzy, obrzęd „palenia żuru”, gwara. Opcjonalnie lekcja może być połączona z warsztatami rękodzieła artystycznego (haft na zakładce).
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: klasy IV-VIII szkół podstawowych
Czas trwania: 45 minut.

Lekcje muzealne dla uczniów szkół ponadpodstawowych
są realizowane w formie prezentacji multimedialnych w sali audiowizualnej muzeum
lub w formie zdalnej.

Powstanie Wielkopolskie na ziemi rawickiej
Celem lekcji jest przybliżenie słuchaczom wiedzy na temat walk narodowowyzwoleńczych toczonych przez Wielkopolan, również mieszkańców ziemi rawickiej. Uczniowie dowiadują się, jaka była geneza powstania, przebieg działań zbrojnych na terenie powiatu rawickiego w szerszym kontekście wydarzeń w Poznaniu i całym regionie. Poznają sylwetki lokalnych bohaterów powstania oraz dedykowane im miejsca pamięci narodowej. Elementem lekcji jest prezentacja eksponatów muzealnych – pamiątek przekazanych przez rodziny powstańców wielkopolskich (mundury, odznaczenia, dyplomy, legitymacje, archiwalne fotografie).
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 45 minut.
Siła zbrodni. Historia więzienia w Rawiczu
Tematem lekcji jest historia rawickiego Zakładu Karnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji hitlerowskiej i stalinizmu. Uczniowie poznają dzieje więzienia, sylwetki znanych polskich więźniów politycznych, m.in. Kazimierza Pużaka, Stanisława Skalskiego, Władysława Bartoszewskiego. Prezentacja multimedialna dotoczy także miejsc pamięci dedykowanych więźniom politycznym. W zakres lekcji wchodzi prezentacja filmu dokumentalnego.
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 45 minut.
Rawicz w dwudziestoleciu międzywojennym
Tematem lekcji są najważniejsze wydarzenia historyczne oraz zjawiska życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego w Rawiczu w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Uczniowie poznają mało znane oblicze miasta położonego przy granicy polsko-niemieckiej, w którym funkcjonowały: korpus kadetów, koszary wojskowe, komisariat straży granicznej, seminarium nauczycielskie, kilkanaście fabryk, młyn parowy, dwa dworce kolejowe. Ponadto żyli obok siebie przedstawiciele różnych wyznań: katolicy, protestanci i Żydzi. Treść zajęć jest oparta na prezentacji archiwalnych fotografii z lat 20. i 30. XX w.
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: klasy VI-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 45 minut.
Rawicz - miastem kadeckim
W dwudziestoleciu międzywojennym w Rawiczu funkcjonował Korpus Kadetów – jedna z trzech, następnie dwóch w II RP elitarnych szkół o profilu wojskowym, kształcących przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Celem lekcji jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat historii tej wyjątkowej szkoły, biografii jej najsłynniejszych wychowanków i nauczycieli. Zajęcia odbywają się w przestrzeni muzealnej – w Sali Kadeckiej im. Jana Kamińskiego, gdzie prezentowana jest część bogatego zbioru pamiątek kadeckich. W scenariusz lekcji jest wpisana projekcja filmu.
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 45 minut.
„Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem”. Wpływ wychowania patriotycznego na postawy kadetów
Tematem lekcji jest historia Korpusu Kadetów w Rawiczu. Na tle kontekstów historycznych związanych z funkcjonowaniem szkoły w dwudziestoleciu międzywojennym zostaną omówione biografie jej najsłynniejszych absolwentów, wśród których byli wybitni naukowcy, znani lekarze, żołnierze Armii Krajowej i „podziemia niepodległościowego”, ofiary Zbrodni Katyńskiej. Losy przedstawionych postaci, m.in. Łukasza Cieplińskiego, Jana Kamińskiego, Zenona Taczuka, Jana Hasika, Waleriana Sobisiaka, stanowią doskonały przykład tego, jak nauka i kilkuletni pobyt w korpusie kształtowały postawy patriotyczne generacji Polaków wychowanych w II RP.
*Lekcja może być przeprowadzona w formie zdalnej.
Uczestnicy: szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 45 minut.